رأی شماره 713ـ 712 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی دیوان عدالت اداری پیش از رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته جانبازان، ناشی از عدم اج

رأی شماره 713ـ 712 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی دیوان عدالت اداری پیش از رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته جانبازان، ناشی از عدم اج

رأی شماره 713ـ 712 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی دیوان عدالت اداری پیش از رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته جانبازان، ناشی از عدم اجرای قانون در کمیسیون موضوع ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی وجاهت قانونی ندارد


    تاریخ دادنامه: 11/10/1391   شماره دادنامه: 713ـ712
    کلاسه پرونده: 90/596، 588
    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
    شاکی: آقایان ابراهیم عسگر زاده مقدم و امان اله رشیدی
    موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از دیوان عدالت اداری 
    گردش کار: آقایان ابراهیم عسگر زاده مقدم و امان اله رشیدی به موجب لوایح تقدیمی اعلام کرده اند که شعب 24 و 27 دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به دادخواست اشخاص به خواسته الزام به پرداخت حقوق حالت اشتغال از تاریخ تصویب قانون، آراء متعارض صادر کرده اند و با توجه به مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده اند.
    خلاصه آراء به شرح زیر است:
    الف: شعـبه 24 دیـوان عدالـت اداری در رسـیدگی به پرونـده شـماره 8809980900081909 با موضوع دادخواست آقای مهدی خلیلی به طرفیت سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران و به خواسته الزام به پرداخت حق و حقوق معوقه از تاریخ تصویب قانون حالت اشتغال با توجه به جدول حقوقی سپاه پاسداران، به موجب دادنامه شماره 8909970902400660 ـ 19/8/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
اساس استحقاق و خواسته شاکی پرونده نسبت به حقوق و معوقه های موضوع حالت اشتغال وی از تاریخ تصویب قانون مربوطه (30/6/1372) موجه و بر این اساس حکم به وارد بودن شکایت صادر می شود. ولیکن الزام بنیاد شهید به پرداخت آن به موجب جدول حقوقی سپاه پاسداران مغایر تکالیف مقرر در تبصره یک قانون مذکور تلقی و محکوم به رد است، حکم دیوان قطعی است.
    ب: شعـبه 27 دیوان عدالـت اداری در رسـیدگی به پرونده شماره 9009980900010301 با موضوع دادخواست آقای ابراهیم عسگرزاده مقدم به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان و به خواسته الزام به پرداخت معوقه های حالت اشتغال به موجب دادنامه شماره 9009970902700640ـ 22/4/1390 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
    در خصوص دادخواست آقای ابراهیم عسگرزاده مقدم به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران به خواسته الزام طرف شکایت به پرداخت معوقه حقوق حالت اشتغال جانبازی با دقت نظر وفق تبصره 2 ماده 2 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/3/1374 مرجع صالح رسیدگی به تقاضای تعیین درصد و یا هر مورد اختلاف در تشخیص و تطبیق جانبازی و نیز عدم اجرای قانون مذکور، کمیسیون موضوع ماده 16 قانون موصوف است و هیأت عمومی دیوان نیز حسب دادنامه شماره 256ـ 21/7/1381 هرگونه رسیدگی قابل طرح موضوع در کمیسیون ماده 16 قانون فوق الاشعار را فاقد وجاهت قانونی دانسته است. لذا شکایت به کیفیت طرح شده قابلیت پذیرش ندارد و به استناد مادتین 13 و 7 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دعوی صادرمی شود. رأی دیوان قطعی است.
    ج: شعـبه 27 دیـوان عدالـت اداری در رسـیدگی به پرونـده شـماره 9009980900010035 با موضوع دادخواست آقای امان اله رشیدی به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران و به خواسته الزام به پرداخت معوقه های حالت اشتغال به موجب دادنامه شماره 9009970902700642ـ 22/4/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
    درخصوص دادخواست آقای امان اله رشیدی به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران به خواسته الزام طرف شکایت به پرداخت معوقه حقوق حالت اشتغال جانبازان از زمان استحقاق با دقت نظر وفق تبصره 2 ماده 2 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/3/1374 مرجع صالح رسیدگی به تقاضای تعیین درصد و یا هر مورد اختلاف در تشخیص و تطبیق جانبازی و نیز عدم اجرای قانون مذکور، کمیسیون موضوع ماده 16 قانون موصوف است و هیأت عمومی دیوان نیز حسب دادنامه شماره 256 ـ 21/7/1381 هرگونه رسیدگی از قبیل طرح موضوع در کمیسیون ماده 16 قانون فوق الاشعار فاقد وجاهت قانونی دانسته است. لذا شکایت به کیفیت طرح شده قابلیت پذیرش ندارد و به استناد مادتین 13 و 7 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دعوی صادر می شود. رأی دیوان قطعی است. 
    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

    با توجـه به این که شعبه 24 دیوان عدالـت اداری به موجـب رأی شـماره 8909970902400660 ـ 19/8/1389 پیش از رسیدگی به شکایت شاکی در کمیسیون موضوع ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال 1374، به شکایت شاکی در دیوان عدالت اداری رسیدگی کرده است و شعبه 27 دیوان عدالت اداری به موجـب آراء شـماره 9009970902700640 و 9009970902700642 ـ 22/4/1390، دیوان عدالت اداری را پیش از رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته در کمیسیون مذکور صالح ندانسته است، تعارض محقق می باشد و با توجه به احکام مقرر در تبصره ذیل بند 5 از ماده 2 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال 1374 و ماده 16 قانون مذکور که رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای قانون را در صلاحیت کمیسیون موضوع این ماده قانونی می داند، بنابراین رسیدگی به این شکایات در ابتدا باید در کمیسیون ماده 16 قانون پیش گفته طرح شود و در صورتی که تصمیم کمیسیون مورد اعتراض واقع شود، رسیدگی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. بنا به مراتب آراء شعبه 27 دیوان عدالت اداری در حدی که مفید این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص می شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری