تصویب نامه در مورد نحوه تعیین قیمت خودروهای سبک توسط شرکتهای داخلی سازنده

تصویب نامه در مورد نحوه تعیین قیمت خودروهای سبک توسط شرکتهای داخلی سازنده

تصویب نامه در مورد نحوه تعیین قیمت خودروهای سبک توسط شرکتهای داخلی سازنده
 
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
   وزیران عضو کارگروه کنترل بازار به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند:
   1ـ شرکتهای داخلی سازنده خودروهای سبک مجازند با هماهنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حدفاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادله ای ارز که توسط سازمان مذکور تعیین و اعلام می گردند) اقدام نمایند.
   تبصره ـ فروش به قیمت تجاری منوط به ثبت در سامانه ir.124 است.
   2ـ شرکتهای یاد شده موظفند نود و پنج درصد وجوه حاصل از مابه التفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادله ای و قیمت تجاری را در دوره های سه ماهه به حسابی که توسط خزانه داری کل کشور اعلام می گردد، واریز نمایند. صددرصد وجوه واریزی به حساب یاد شده پس از تخصیص توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می گیرد تا به منظور کمک به واحدهای تولیدی در قالب طرح صیانت از تولید هزینه شود.
   3ـ فروش خودرو به قیمت تجاری توسط شرکت های موضوع بند (1) منوط به اجرای تعهدات زیر می باشد:
   الف ـ افزایش تولید و عرضه خودرو به گونه ای که بازار خودرو داخلی به تعادل برسد.
   ب ـ کاهـش تدریجی قیمت تجاری فروش خودرو ظرف شش ماه به نحوی که به قیمت محاسباتی نزدیک شود.
   ج ـ ارائه آمار و اطلاعات تولید، عرضه، پیش فروش و تصویب فیش های واریزی مابه التفاوت به همراه تمامی اسناد به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان.
   د ـ راه اندازی سامانه معاملات قابل رهگیری خودرو و امکان دسترسی سازمان مذکور برای نظارت بر آن.
   هـ ـ تسویه حساب نهایی در پایان هر سال مالی.
   4ـ به منظور ایجاد تعادل و کنترل قیمتها در بازار داخلی، تعرفه واردات خودروهای سبک از ابتدای سال 1392، طی پنج سال، سالانه پنج واحد درصد کاهش می یابد.
   این تصویب نامه در تاریخ 8/11/1391 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی