اصلاح تبصره (2) ماده (14) آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

اصلاح تبصره (2) ماده (14) آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

اصلاح تبصره (2) ماده (14) آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

 

اصلاح تبصره (2) ماده (14) آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری:

وزارت دادگستری – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیأت وزیران در جلسه 1394/10/9 به پیشنهاد شماره 94/01/9251 مورخ 1394/5/3 وزارت دادگستری و به استناد ماده (8) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری – مصوب 1355- و اصلاحیه بعدی آن تصویب کرد:

تبصره (2) ماده (14) آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، موضوع تصویب نامه شماره 81817/ت 17985 هـ مورخ 1377/12/26 و اصلاحیه بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره 55302/ت 48903 هـ مورخ 1392/3/7 به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره 2- بیمه شدگانی که تمایل به احتساب سوابق خود به شرح این ماده را دارند، باید ظرف چهارده ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه و یا اخذ پروانه وکالت چنانچه موخر بر تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه باشد، به صندوق مراجعه و توافقنامه لارم را با صندوق امضا کنند.

معاون اول رئیس جمهور- اسحاق جهانگیری

برگرفته از سایت مرکز پژوهش های مجلس