تصویب نامه درخصوص تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای مهر ماه سال ۱۳۹۵

تصویب نامه درخصوص تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای مهر ماه سال ۱۳۹۵

تصویب نامه درخصوص تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای مهر ماه سال ۱۳۹۵

۲۷/۸/۱۳۹۵                   هـ۵۳۷۴۰ت/۱۰۶۵۴۵شماره

از ابتدای مهر ماه سال ۱۳۹۵ تصویب نامه در خصوص تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار

وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۸/۲۶ به پیشنهاد شورای عالی کار و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۲ (اصلاحی
قانون راجع به طبقه بندی
مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ تصویب کرد:
کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای مهر ماه سال ۱۳۹۵
مبلغ چهارصد هزار (۰۰۰ر۴۰۰ )ریال تعیین میشود.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

برگرفته از سایت مرکز پژوهش های مجلس