تصویب نامه درخصوص تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای مهر ماه سال 1395

تصویب نامه درخصوص تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای مهر ماه سال 1395

تصویب نامه درخصوص تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای مهر ماه سال 1395

27/8/1395                   هـ53740ت/106545شماره

از ابتدای مهر ماه سال 1395 تصویب نامه در خصوص تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار

وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی
هیأت وزیران در جلسه 1395/8/26 به پیشنهاد شورای عالی کار و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (2 (اصلاحی
قانون راجع به طبقه بندی
مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری ـ مصوب 1370 ـ تصویب کرد:
کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای مهر ماه سال 1395
مبلغ چهارصد هزار (000ر400 )ریال تعیین میشود.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

برگرفته از سایت مرکز پژوهش های مجلس