نشست قضائی مورخ 18 9 88 قضات دادگستری نطنز

نشست قضائی مورخ 18 9 88 قضات دادگستری نطنز

نشست قضائی مورخ 18/9/88 قضات دادگستری نطنز

 سوال : چنانچه خواهان دعوای تقسیم ترکه در اثنای رسیدگی دعوی را نسبت به بعضی از ورثه مسترد نماید تکلیف دادگاه چیست ؟

 اتفاق نظر حاضرین در جلسه : نظر به مواد 300 به بعد قانون امور حبسی در موضوع تقسیم و با عنایت به اینکه در دعوای تقسیم ترکه باید همه وراث و افراد ذی نفع حضور داشته باشند تا از حق خود دفاع نموده و از نحوه تقسیم مطلع شوند تا چنانچه اعتراض یا دفاع یا ادعای حقی داشته باشند ابراز نمایند و با استرداد دعوی نسبت به بعضی از ورثه این حق نسبت به انها زایل می شود لذا ادامه رسیدگی مقدور نبوده و دادگاه بایستی قرار عدم استماع دعوی در چنین شرایطی صادر نماید.

سایت دادگستری استان اصفهان