اصلاحیه دستورالعمل ضوابط و شرایط تاسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی

اصلاحیه دستورالعمل ضوابط و شرایط تاسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی

اصلاحیه دستورالعمل ضوابط و شرایط تاسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی

در اجرای ماده 2 آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی مصوب 1391/2/22 رییس قوه قضاییه ، مواد 7 ، 11، 13، 14،‌ 22 و 24 دستورالعمل ضوابط و شرایط تاسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی، مصوب 92/2/26 به شرح زیر اصلاح و جایگزین مواد فوق و تبصره های آن می شود.

ماده 7 ـ شرایط اختصاصی کارشناس فناوری و کارمندان دفتر به شرح ذیل است:
1 ـ دارا بودن مدرک کاردانی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با رایانه و فناوری اطلاعات از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی
2 ـ داشتن حداقل بیست ‌و پنج سال سن
 3 ـ دارا بودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تأیید اداره کل برای این سمت
ماده 11‌ ـ وظایف شورا به قرار ذیل است:
الف ـ بررسی و پیشنهاد برنامه‌های راهبردی و عملیاتی، نظام‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها، و دستورالعمل‌های اجرایی، نظارتی و فنی مربوط به  توسعه دفاتر به اداره کل جهت تصویب در مراجع ذی‌صلاح ؛
ب ـ پیشنهاد میزان هزینه‌های مربوط به خدمات دفتر به اداره کل جهت تصویب رئیس مرکز؛
ج ـ بررسی تقاضای صدور، تمدید، انصراف، لغو، تعلیق پروانه، جابجایی و جایگزینی و پیشنهاد آن به اداره کل؛
د ـ سایر امور محول از سوی اداره کل.
ماده 13 ـ کانون به وسیله هیأت مدیره‌ای مرکب از هفت نفر به شرح ذیل اداره می‌شود:
1 ـ دو نفر از مدیران دفاتر از بین مدیران پیشنهادی اعضای کانون و تأیید رئیس مرکز؛
2ـ دو نفر از قضات با حداقل ده سال سابقه قضایی به ‌پیشنهاد شورا و تأیید رئیس مرکز؛
3 ـ مدیر یا نماینده تام‌الاختیار اداره کل خدمات الکترونیک قضایی؛
4 ـ یک نفر نماینده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛
5 ـ مدیر عامل کانون.
تبصره ـ دوره تصدی اعضای هیأت ‌مدیره سه سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ماده 14 ـ اعضای هیأت‌ مدیره در اولین جلسه با رأی مخفی،‌ یک نفر را با اکثریت آراء ترجیحاً از بین مدیران دفاتر خدمات، به عنوان مدیر عامل و از میان افراد مذکور در بند یک ماده 13 این دستورالعمل، یک نفر را به عنوان رئیس هیات مدیره و یک نفر را به عنوان خزانه‌دار انتخاب خواهند کرد. جلسات هیأت‌ مدیره با حضور اکثریت اعضاء تشکیل و تصمیمات هیأت‌ مدیره با رای اکثریت اعضای هیات مدیره معتبر است. مدیر عامل کانون نماینده قانونی کانون در اجرای مصوبات هیات مدیره است و مکاتبات کانون با امضای او و در امور مالی به همراه امضای خزانه دار معتبر خواهد بود.
تبصره ـ مدیر عامل کانون باید به صورت تمام وقت در کانون حضور داشته باشد و برای اداره دفتر خود کفیل معرفی کند.
ماده 22 ـ شکایات واصله از دفاتر و تخلفات گزارش‌شده در هیأت بدوی و در صورت قابل تجدیدنظر بودن در هیات تجدیدنظر  مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
اعضای هیأت بدوی و تجدیدنظر به قرار ذیل می‌باشند:
1 ـ دو نفر از قضات برای هریک از هیات ها به انتخاب رییس مرکز؛
2 ـ یک نفر نماینده کانون غیر از افراد هیأت‌ مدیره در هیات بدوی؛
3 ـ یک نفر نماینده اداره کل در هیات تجدیدنظر.
تبصره 1 ـ یکی از قضات عضو هیأت با رأی اکثریت اعضاء به عنوان رئیس هیأت‌ انتخاب می‌گردد.
تبصره 2 ـ جلسه هیأت با حضور کلیه اعضاء تشکیل و رأی اکثریت به وسیله رئیس هیأت انشاء می‌شود.
ماده 24 ـ محکومیت‌های ردیف یک تا چهار ماده 23 این دستورالعمل قطعی و بقیه با اعتراض محکوم‌‍‌علیه یا رئیس مرکز قابل تجدیدنظر در هیأت‌ تجدیدنظر است.
این اصلاحیه در تاریخ 96/7/26 به تصویب رئیس قوه‌ قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه