اصلاحیه دستورالعمل ضوابط و شرایط تاسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی

اصلاحیه دستورالعمل ضوابط و شرایط تاسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی

اصلاحیه دستورالعمل ضوابط و شرایط تاسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی

در اجرای ماده ۲ آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی مصوب ۱۳۹۱/۲/۲۲ رییس قوه قضاییه ، مواد ۷ ، ۱۱، ۱۳، ۱۴،‌ ۲۲ و ۲۴ دستورالعمل ضوابط و شرایط تاسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی، مصوب ۹۲/۲/۲۶ به شرح زیر اصلاح و جایگزین مواد فوق و تبصره های آن می شود.

ماده ۷ ـ شرایط اختصاصی کارشناس فناوری و کارمندان دفتر به شرح ذیل است:
۱ ـ دارا بودن مدرک کاردانی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با رایانه و فناوری اطلاعات از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی
۲ ـ داشتن حداقل بیست ‌و پنج سال سن
 ۳ ـ دارا بودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تأیید اداره کل برای این سمت
ماده ۱۱‌ ـ وظایف شورا به قرار ذیل است:
الف ـ بررسی و پیشنهاد برنامه‌های راهبردی و عملیاتی، نظام‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها، و دستورالعمل‌های اجرایی، نظارتی و فنی مربوط به  توسعه دفاتر به اداره کل جهت تصویب در مراجع ذی‌صلاح ؛
ب ـ پیشنهاد میزان هزینه‌های مربوط به خدمات دفتر به اداره کل جهت تصویب رئیس مرکز؛
ج ـ بررسی تقاضای صدور، تمدید، انصراف، لغو، تعلیق پروانه، جابجایی و جایگزینی و پیشنهاد آن به اداره کل؛
د ـ سایر امور محول از سوی اداره کل.
ماده ۱۳ ـ کانون به وسیله هیأت مدیره‌ای مرکب از هفت نفر به شرح ذیل اداره می‌شود:
۱ ـ دو نفر از مدیران دفاتر از بین مدیران پیشنهادی اعضای کانون و تأیید رئیس مرکز؛
۲ـ دو نفر از قضات با حداقل ده سال سابقه قضایی به ‌پیشنهاد شورا و تأیید رئیس مرکز؛
۳ ـ مدیر یا نماینده تام‌الاختیار اداره کل خدمات الکترونیک قضایی؛
۴ ـ یک نفر نماینده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛
۵ ـ مدیر عامل کانون.
تبصره ـ دوره تصدی اعضای هیأت ‌مدیره سه سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ماده ۱۴ ـ اعضای هیأت‌ مدیره در اولین جلسه با رأی مخفی،‌ یک نفر را با اکثریت آراء ترجیحاً از بین مدیران دفاتر خدمات، به عنوان مدیر عامل و از میان افراد مذکور در بند یک ماده ۱۳ این دستورالعمل، یک نفر را به عنوان رئیس هیات مدیره و یک نفر را به عنوان خزانه‌دار انتخاب خواهند کرد. جلسات هیأت‌ مدیره با حضور اکثریت اعضاء تشکیل و تصمیمات هیأت‌ مدیره با رای اکثریت اعضای هیات مدیره معتبر است. مدیر عامل کانون نماینده قانونی کانون در اجرای مصوبات هیات مدیره است و مکاتبات کانون با امضای او و در امور مالی به همراه امضای خزانه دار معتبر خواهد بود.
تبصره ـ مدیر عامل کانون باید به صورت تمام وقت در کانون حضور داشته باشد و برای اداره دفتر خود کفیل معرفی کند.
ماده ۲۲ ـ شکایات واصله از دفاتر و تخلفات گزارش‌شده در هیأت بدوی و در صورت قابل تجدیدنظر بودن در هیات تجدیدنظر  مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
اعضای هیأت بدوی و تجدیدنظر به قرار ذیل می‌باشند:
۱ ـ دو نفر از قضات برای هریک از هیات ها به انتخاب رییس مرکز؛
۲ ـ یک نفر نماینده کانون غیر از افراد هیأت‌ مدیره در هیات بدوی؛
۳ ـ یک نفر نماینده اداره کل در هیات تجدیدنظر.
تبصره ۱ ـ یکی از قضات عضو هیأت با رأی اکثریت اعضاء به عنوان رئیس هیأت‌ انتخاب می‌گردد.
تبصره ۲ ـ جلسه هیأت با حضور کلیه اعضاء تشکیل و رأی اکثریت به وسیله رئیس هیأت انشاء می‌شود.
ماده ۲۴ ـ محکومیت‌های ردیف یک تا چهار ماده ۲۳ این دستورالعمل قطعی و بقیه با اعتراض محکوم‌‍‌علیه یا رئیس مرکز قابل تجدیدنظر در هیأت‌ تجدیدنظر است.
این اصلاحیه در تاریخ ۹۶/۷/۲۶ به تصویب رئیس قوه‌ قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه