آیین­نامه تشخـیص قراردادهای مهم نفتی و نحوه انعقاد آنها

آیین­نامه تشخـیص قراردادهای مهم نفتی و نحوه انعقاد آنها

آیین­نامه تشخـیص قراردادهای مهم نفتی و نحوه انعقاد آنها

شماره 92564/ت52227هـ                                                                                                           1396/7/29

وزارت نفت
سازمان برنامه و بودجه کشور
هیأت وزیران در جلسه 1396/7/23 به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده (5) قانون نفت ـ مصوب 1366 ـ ، آیین‌نامه تشخیص قراردادهای مهم نفتی و نحوه انعقاد آنها را به شرح زیر تصویب کرد:
 

آیین­نامه تشخـیص قراردادهای مهم نفتی
و نحوه انعقاد آنها


ماده1ـ قراردادهای مهم موضوع ماده (5) قانون نفت ـ مصوب 1366ـ که وزارت نفت و شرکت‌های تابع آن منعقد می‌­کنند عبارت است از:

الف ـ قراردادهای صادرات گاز طبیعی برای مدت بیش از پنج سال.

ب ـ قراردادهای صادرات گاز طبیعی مایع شده ( LNG ) برای مدت بیش از پنج سال.

پ ـ قراردادهای در زمینه عملیات بالادستی نفت و گاز مشمول تصویب‌نامه 57225/ت53367هـ مورخ 1395/5/16 و اصلاحات بعدی آن.

ماده2ـ در انعقاد قراردادهای موضوع ماده (1) این تصویب‌نامه، ضمن رعایت قوانین و مقررات حاکم بر معاملات شرکت ملی نفت ایران رعایت موارد زیر نیز الزامی است:

الف ـ در قراردادهای موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (1) این تصویب­نامه، موارد زیر باید به تصویب شورای اقتصاد برسد:

1ـ ارزش قرارداد.

2ـ حجم گاز صادراتی.

3ـ قانون حاکم.

4ـ مدت قرارداد.

ب ـ در قراردادهای موضوع بند (پ) ماده (1) این تصویب‌نامه، موارد زیر باید به تصویب شورای اقتصاد برسد:

1ـ توجیه فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی طرح.

2ـ برآورد مبلغ سرمایه‌گذاری، زمان‌بندی اجرا و بازپرداخت.

3ـ سقف تعهد دولت.

4ـ دوره اجرای طرح و مدت قرارداد.

ماده3ـ در صورت انعقاد قرارداد بین وزارت نفت با دولت‌ها رعایت اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

ماده4ـ وزارت نفـت مکلف است وزارت امور خارجه را در زمان مقتضی در جریان انعـقاد قراردادهای موضـوع این تصویب­نامه با طـرف‌های خارجی قرار دهد.
 

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری