بخشنامه شماره 100 15658 9000 به مراجع قضایی سراسر کشور

بخشنامه شماره 100 15658 9000 به مراجع قضایی سراسر کشور

بخشنامه شماره 100/15658/9000 به مراجع قضایی سراسر کشور

شماره100/15660/9000                    27/3/1392

بخشنامه شماره 100/15658/9000 به مراجع قضایی سراسر کشور

جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر بخشنامه شماره 100/15658/9000 مورخ 27/3/1392 ریاست محترم قوه قضاییه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ محسن محدث

شماره100/15658/000                             27/3/1392  

بخشنامه مراجع قضایی سراسر کشور

با توجه به حکم مورخ 6/2/1368 حضرت امام (ره) و حکم مورخ 16/6/1368 مقام معظم رهبری و سایر احکام معظم له راجع به اموال در اختیار ولی فقیه، بدینوسیله مراتب ذیل جهت اقدام مقتضی به دادگاهها و دادسراها اعلام می گردد:
1ـ نظر به اینکه تاکنون اذنی از سوی مقام معظم رهبری مدظله العالی برای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مذکور در ماده 3 قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370، داده نشده، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به عنوان تنها نهاد مأذون در مورد اموال مربوط به ولی فقیه می باشد.
2ـ اموال در اختیار ولی فقیه عبارتند از اموال مجهول المالک، بلاصاحب، ارث بلاوارث، کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و اموال رسوب شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اموال اعراضی، رها شده، اموال و املاک غائبین مفقود الاثر، اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل 49 قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه است.
3ـ دادگاهها مکلفند در مورد اموال بجای مانده از محکومین پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی که حکم آن به نفع سایر نهادها صادر شده و لکن تاکنون نسبت به شناسایی، اعمال سرپرستی و تملک آن اقدام ننموده اند رسیدگی و نسبت به صدور حکم تکمیلی به نفع ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اقدام نمایند.
نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده رؤسای کل دادگستری استانها می باشد.

رئیس قوه قضاییه ـ صادق لاریجانی
برگرفته از سایت مرکز پژوهش های مجلس