امکان تهاتر در مستثنیات دین

امکان تهاتر در مستثنیات دین

۲۱ مهر ۱۳۸۸

نشست قضایی مورخ10/2/88 قضات دادگستری شهرستان تیران و کرون

عنوان:امکان تهاتر در مستثنیات دین

سئوال: در پرونده ای زوج محکوم به پرداخت مهریه شده و در پرونده دیگری منزل مسکونی مشاعی زوج و زوجه با صدور دستور فروش مراحل مزایده گذاشته شده است و در مرحله اول مزایده خریداری حاضر به خرید نشده و زوجه متقاضی تهاتر طلب خود(مهریه)با سهم زوج در فروش معامله شده است آیا در صورتی که منزل مسکونی جزء مستثنیات باشد امکان تهاتر وجود دارد یا خیر؟

اتفاق نظر: 1

-در صورتی که زوجه به عنوان خریدار ،ثمن سهم زوج را در مزایده به حساب سپرده پرداخت نماید می تواند به عنوان اینکه پول در حساب سپرده است یا اجرائیه صادر شد به عنوان محکوم به توقیف نماید.

2-ولی در صورتی که زوج به عنوان خریدار،ثمن و سهم زوجه را پرداخت نماید و خانه به تملک زوج در آید و جزء مستثنیات دین باشد قابل توقیف به عنوان محکوم به و وصول محکوم به از آن نمی باشد.

به نقل از سایت دادگستری کل استان اصفهان