چگونگی صدور رای در اعتراض به کمیسیون ماده واحده

چگونگی صدور رای در اعتراض به کمیسیون ماده واحده

11 آبان 1388

نشست قضائی مورخ 28/2/1388 قضات دادگستری شهرستان سمیرم

عنوان :

چگونگی صدور رای در اعتراض به کمیسیون ماده واحده

سئوال :

در صورتی که در اعتراض به کمیسیون ماده واحده رای صادر گردد آیا رای صادره و مستثنیات قلمداد نمودن اراضی مورد درخواست خواهان جهت مستثنیات پلاک است یا مربوط به شخص خواهان است؟

اتفاق نظر:

در صورتی که در متن رای مستثنیات به خواهان اختصاص یافته است در این صورت و در صورتیکه اشخاص دیگری مدعی تضییع حق خود باشندمی بایست به رای صادره اعتراض ثالث نمایند تا در صورت تضییع حق ایشان رسیدگی گردد و رای صادر گردد.

به نقل از سایت دادگستری کل اصفهان