موانع اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

موانع اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

11 آبان 1388

نشست قضایی مورخ 10/2/88 قضات محاکم حقوقی و خانواده شهرستان اصفهان-

عنوان:

موانع اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

سئوال:

اگر حقوق مستخدم دولت توقیف شود آیا توقیف حقوق وی از موانع اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی هست یا خیر؟

اتفاق نظر:

چنانچه محکوم به ،بیش از اموال توقیف شده باشد در صورتی که اموال دیگری از او در دسترس باشد آن اموال توقیف خواهد شد و در صورت عدم دسترسی به اموال دیگر وی ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اعمال خواهد گردید.نظریه مشورتی 8499/7 مورخ 27/11/80 نیز در تایید همین برداشت هست و کسر یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای مستخدم دولت مانع اعمال ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نمی باشد.

به نقل از سایت دادگستری کل اصفهان