پرداخت بهای سکه های طلا به قیمت زمان تحویل

پرداخت بهای سکه های طلا به قیمت زمان تحویل

11 آبان 1388

نشست قضایی مورخ21/3/88قضات دادگاههای حقوقی و خانواده شهرستان اصفهان

عنوان:

پرداخت بهای سکه های طلا به قیمت زمان تحویل

سئوال:

در صورتی که عین به وجه رایج تبدیل شده باشد و در قبال آن ملکی از محکوم علیه توقیف و به مزایده گذاشته شود و در این فاصله قیمت عین تغییر یافته باشد آیا بایستی معادل ارزش عین به قیمت اولیه کارشناسی شده پرداخت گردد یا قیمت زمان تحویل؟آیا مطالبه مابقی مبلغ نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه دارد یا خیر؟

نظر اکثریت:

چنانچه محکوم به عین کلی باشد مانند سکه ،با عنایت به نوسان روزانه قیمت سکه بعد از استعلام قیمت جدید در زمان تحویل معادل وجه آن از مال توقیف شده می بایست به محکوم له پرداخت گردد و با توجه به اینکه عرف حاکم بر معاملات سکه و طلا استعلام قیمت روزانه هست تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مبنی بر اینکه نظریه کارشناسی تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر است ارتباطی به بهای سکه ندارد.در خصوص قسمت دوم سئوال چنانچه مبنای اجرای حکم استعلام قیمت چند ماه قبل بوده و این مبلغ با بهای سکه در زمان تحویل مال تفاوت داشته باشد دایره اجرا راسا نسبت به محاسبه مابه التفاوت قیمت اقدام و از مال توقیف شده یا سایر اموال محکوم علیه آن را پرداخت می نمایدو نیاز به تقدیم دادخواست جدید نیست.

نظر اقلیت:

با توجه به اینکه یک بار معادل سازی انجام پذیرفته و تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیز حاکم بر موضوع هست افزایش قیمت موثر نیست و این ادعا نباید پذیرفته شود.

به نقل از سایت دادگستری کل اصفهان