نحوه اجرای ماده 2 قانون محکومیتهای مالی

نحوه اجرای ماده 2 قانون محکومیتهای مالی

11 آبان 1388

نشست قضایی مورخ 10/2/88 قضات محاکم حقوقی و خانواده شهرستان اصفهان

عنوان:

نحوه اجرای ماده 2 قانون محکومیتهای مالی

سئوال:

آیا به صرف اینکه اجرائیه ابلاغ شد می توان ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را اعمال و ممتنع را بازداشت نمود یا برای دادگاه باید احراز شود که محکوم علیه مالی ندارد؟

نظر اکثریت:

با توجه به اینکه در ماده 2 قانون مذکور مقرر گردیده که بعد از الزام به تادیه چنانچه مالی از محکوم علیه در دسترس باشد آن مال ضبط می گردد و احراز اینکه محکوم علیه مالی دارد یا خیر ضرورت دارد نیاز به انجام تحقیقات مقتضی و یا تحقیقات محلی هست و بعد از انجام آن و عدم دسترسی به مال محکوم علیه به تقاضای محکوم له ممتنع تا زمان تادیه یا اثبات اعسار حبس خواهد شد. خصوصا در مورد آرای غیابی که اجرائیه آنها نیز طبق ماده 70 قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ شده باشد.

نظر اقلیت:

با توجه به جمله صریح«چنانچه مالی از محکوم علیه در دسترس باشد»در قانون مورد بحث اموالی از محکوم علیه که در دسترس هست توقیف خواهد شد و نیازی به انجام تحقیقات محلی یا هرگونه تحقیقات مقتضی دیگر جهت کشف مال محکوم علیه نیست و با الزام محکوم علیه به تادیه چنانچه مالی معرفی نگردید یا توقیف مال میسر نگردید به تقاضای محکوم له ممتنع تا زمان تادیه یا اثبات اعسار حبس می گردد.

به نقل از سایت دادگستری کل اصفهان