نظریه مشورتی در خصوص رسیدگی توأم به تمام اتهامات متهم در دادسرا

نظریه مشورتی در خصوص رسیدگی توأم به تمام اتهامات متهم در دادسرا

11 آبان 1388

نظریه مشورتی در خصوص رسیدگی توأم به تمام اتهامات متهم در دادسرا

سؤال ـ

آیا به همان ترتیب که در دادگاهها به تمام اتهامات متهم توأماً رسیدگی می‏شود در دادسرا نیز باید به تمام اتهامات متهم، توأماً رسیدگی گردد؟

نظریه شماره 4876/7 ـ 6/7/1383

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

با توجه به اطلاق صدر ماده 183 قانون آئین‏دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که مقرر داشـته « به اتـهامات متعـدد متهم باید توأماً رسیدگی شود...» اگرچه تصویب این قانون در زمانی انجام شده که دادسرا از سیستم قضائی حذف شده بوده و دادگاههای عمومی با توجه به قانون مصوب 1373 هم به عنوان دادسرا و هم به عنوان دادگاه انجام وظیفه می‏نموده‏اند، اکنون که دادسرا تشکیل شده است مقررات مربوط به دادسرا به دادسرا محول شده است. بنابراین رسیدگی توأم به اتهامات متعدد متهم تنها ناظر به دادگاهها نبوده بلکه شامل دادسرا نیز می‏باشد مگر اینکه دادسرای رسیدگی کننده به موضوع صلاحیت ذاتی نداشته باشد علی‏الخصوص که چون دادسرا در معیت دادگاه تشکیل شده و انجام وظیفه می‏کند مشمول قاعده فوق می‏باشد.