نظریه مشورتی در خصوص قابلیت اعمال قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت نسبت به بانک مرکزی

نظریه مشورتی در خصوص قابلیت اعمال قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت نسبت به بانک مرکزی

11 آبان 1388

نظریه مشورتی در خصوص قابلیت اعمال قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت نسبت به بانک مرکزی

سؤال ـ

آیا مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 در مورد بانک مرکزی قابل اعمال است

نظریه شماره 10085/7 ـ 5/12/1382

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

طبق قسمت صدر ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، منحصراً « وزارتخانه‏ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‏گردد ...» مشمول قانون مزبور هستند و نظر به این که بانک مرکزی از شمول تعریف مؤسسه دولتی مذکور در ماده 3 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 خارج است، مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و ... نیست.