نظریه مشورتی در خصوص مهلت اعتراض دادستان

نظریه مشورتی در خصوص مهلت اعتراض دادستان

11 آبان 1388

نظریه مشورتی در خصوص مهلت اعتراض دادستان

سؤال ـ

آیا مهلتی برای اعتراض دادستان نسبت به حکم صادره، در دادگاه تجدیدنظر استان یا در شعبات تشخیص دیوانعالی کشور وجود دارد یا خیر؟

نظریه شماره 3846/7 ـ 18/5/1383

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

1ـ اعتراض دادستان نیز باید ظرف مهلت 20 روزه به عمل آید. 2ـ دادستان هم فقط ظرف مهلت قانونی می‎تواند از شعبه تشخیص تجدیدنظرخواهی کند. 3ـ با توجه به این که دادستان یا نماینده او در جلسه رسیدگی دادگاه شرکت دارند و پس از صدور رأی آن را امضاء می‏نمایند و لذا همین امر ابلاغ است و ابلاغ مجدد ضرورت ندارد. 4ـ طبـق تبصـره 2 مـاده 18 قانـون اصـلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اشخاصی که می‎توانند از احکام دادگاهها به علت خلاف بین قانون و شرع تجدیدنظرخواهی نمایند، از جمله دادستان است که باید در مهلت مقرر قانونی نسبت به آن اقدام نمایند.