بخشنامه در خصوص تبصره 3 قانون (3) اصلاح پاره ای از مواد قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه

بخشنامه در خصوص تبصره 3 قانون (3) اصلاح پاره ای از مواد قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه

 

شماره100/16485/9000                                     8/5/1391
رؤسای محترم کل دادگستری استان ها
   به موجب تبصره 3 قانون (3) اصلاح پاره ای از مواد قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 18/1/1381 مجلس شورای اسلامی مقرر شده یک نفر از قضات به عنوان عضو کمیسیون رسیدگی به اعتراض تصمیم راجع به قطع خدمات بیش از یک ماه مذکور در تبصره یاد شده، انتخاب گردد. بدینوسیله به رؤسای کل دادگستری استان ها تفویض اختیار می شود تا نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای یکی از قضات مجرب استان جهت عضویت در هیأت در حوزه قضایی مربوط اقدام نمایند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ منتشره در روزنامه رسمی 19474 ـ 19/10/1390
2ـ منتشره در روزنامه رسمی 19058 ـ 16/5/1389
3ـ منتشره در روزنامه رسمی 16658 ـ 18/2/1381
  
رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی