بخشنامه شماره 100 19020 9000 ـ 25 5 1391 به مراجع قضایی سراسر کشور

بخشنامه شماره 100 19020 9000 ـ 25 5 1391 به مراجع قضایی سراسر کشور

 

شماره100/19020/9000                                               1391/5/25

بخشنامه شماره 100/19020/9000 ـ 25/5/1391 به مراجع قضایی سراسر کشور 
 		 
 بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور

      به موجب ماده 22 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387، محاکم قضایی مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذیربط و یا صندوق تأمین خسارت های بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ کنند. مقتضی است دادگاههای سراسر کشور مراقبت نمایند در رسیـدگی به دعـاوی مربوط به حوادث رانندگی به تکلیف قانونی به شرح فوق عمل نمایند. رؤسای محترم کل دادگستری استان ها مسئول نظارت بر اجرای این بخشنامه می باشند.

رییس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی