بخشنامه شماره 100 19279 9000 ـ 28 5 1391 به رؤسای کل دادگستری استان ها

بخشنامه شماره 100 19279 9000 ـ 28 5 1391 به رؤسای کل دادگستری استان ها

 

شماره100/19279/9000                                            28/5/1391
رؤسای محترم کل دادگستری استان ها
    به موجب تبصره 1 بند ج ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 10 قانون هدفمند کردن یارانه ها، مصوب 1389 مقرر شده یک نفر از قضات دادگستری به عنوان عضو کمیسیون مذکور در ماده 10 قانون هدفمند کردن یارانه ها جهت رسیدگی به اعتراض اشخاصی که خود را برای دریافت یارانه و کمک ها محق می دانند، انتخاب گردد. بدینوسیله به رؤسای کل دادگستری استان ها تفویض اختیار می شود تا نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای یکی از قضات مجرب استان جهت عضویت در کمیسیون مذکور، در حوزه قضایی مربوط اقدام نمایند.

رییس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی