• شماره تماس

     

  • آدرس

     

مطالب و مقالات بخش بخشنامه ها

بخشنامه یکنواخت سازی اخذ هزینه های دادرسی صادر شد

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
بخشنامه یکنواخت سازی اخذ هزینه های دادرسی صادر شد

بخشنامه یکنواخت سازی اخذ هزینه های دادرسی صادر شد

ادامه مطلب ...

بخشنامه رئیس قوه قضاییه در خصوص صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
بخشنامه رئیس قوه قضاییه در خصوص صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده

بخشنامه رئیس قوه قضاییه در خصوص صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده

ادامه مطلب ...

اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در جرایم غیرعمدی پزشکی

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در جرایم غیرعمدی پزشکی

اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در جرایم غیرعمدی پزشکی

ادامه مطلب ...

بخشنامه شماره 100 15658 9000 به مراجع قضایی سراسر کشور

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
بخشنامه شماره 100 15658 9000 به مراجع قضایی سراسر کشور

بخشنامه شماره 100 15658 9000 به مراجع قضایی سراسر کشور

ادامه مطلب ...

بخشنامه شماره 100 13150 9000 ـ 12 3 1392 به رؤسای کل دادگستری استان ها

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
بخشنامه شماره 100 13150 9000 ـ 12 3 1392 به رؤسای کل دادگستری استان ها

بخشنامه شماره 100 13150 9000 ـ 12 3 1392 به رؤسای کل دادگستری استان ها

ادامه مطلب ...

بخشنامه شماره 100 45266 9000- 25 11 1391

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
بخشنامه شماره 100 45266 9000- 25 11 1391

بخشنامه شماره 100 45266 9000- 25 11 1391

ادامه مطلب ...

بخشنامه شماره 100 42578 9000 ـ 7 11 1391 به رؤسای کل دادگستری استان ها

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
بخشنامه شماره 100 42578 9000 ـ 7 11 1391 به رؤسای کل دادگستری استان ها

بخشنامه شماره 100 42578 9000 ـ 7 11 1391 به رؤسای کل دادگستری استان ها

ادامه مطلب ...

بخشنامه شماره 100 19279 9000 ـ 28 5 1391 به رؤسای کل دادگستری استان ها

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
بخشنامه شماره 100 19279 9000 ـ 28 5 1391 به رؤسای کل دادگستری استان ها

بخشنامه شماره 100 19279 9000 ـ 28 5 1391 به رؤسای کل دادگستری استان ها

ادامه مطلب ...

بخشنامه شماره 100 19020 9000 ـ 25 5 1391 به مراجع قضایی سراسر کشور

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
بخشنامه شماره 100 19020 9000 ـ 25 5 1391 به مراجع قضایی سراسر کشور

بخشنامه شماره 100 19020 9000 ـ 25 5 1391 به مراجع قضایی سراسر کشور

ادامه مطلب ...

بخشنامه در خصوص تبصره 3 قانون (3) اصلاح پاره ای از مواد قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
بخشنامه در خصوص تبصره 3 قانون (3) اصلاح پاره ای از مواد قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه

بخشنامه در خصوص تبصره 3 قانون (3) اصلاح پاره ای از مواد قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه

ادامه مطلب ...

بخشنامه در خصوص تبصره 5 قانون (2) تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
بخشنامه در خصوص تبصره 5 قانون (2) تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری

بخشنامه در خصوص تبصره 5 قانون (2) تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری

ادامه مطلب ...

بخشنامه در خصوص تبصره 2 قانون اصلاح ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
بخشنامه در خصوص تبصره 2 قانون اصلاح ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور

بخشنامه در خصوص تبصره 2 قانون اصلاح ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور

ادامه مطلب ...

بخشنامه در خصوص ماده 1 قانون (1) تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
بخشنامه در خصوص ماده 1 قانون (1) تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

بخشنامه در خصوص ماده 1 قانون (1) تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

ادامه مطلب ...

بخشنامه شماره 100 5785 9000 ـ 23 2 1391 به رؤسای محترم کل دادگستری استانها

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
بخشنامه شماره 100 5785 9000 ـ 23 2 1391 به رؤسای محترم کل دادگستری استانها

بخشنامه شماره 100 5785 9000 ـ 23 2 1391 به رؤسای محترم کل دادگستری استانها

ادامه مطلب ...

بخشنامه رئیس قوه‌ قضاییه درباره اعطای مرخصی به زندانیان

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
بخشنامه رئیس قوه‌ قضاییه درباره اعطای مرخصی به زندانیان

بخشنامه رئیس قوه‌ قضاییه درباره اعطای مرخصی به زندانیان

ادامه مطلب ...

بخشنامه رییس قوه قضاییه به دادگستری استان‌ها و تفویض یک اختیار پیرامون اختلافات ملکی

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
بخشنامه رییس قوه قضاییه به دادگستری استان‌ها و تفویض یک اختیار پیرامون اختلافات ملکی

بخشنامه رییس قوه قضاییه به دادگستری استان‌ها و تفویض یک اختیار پیرامون اختلافات ملکی

ادامه مطلب ...

بخشنامه‌ای براى کاهش هزینه‌هاى دعاوى حقوقى دستگاه‌هاى اجرایى

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
بخشنامه‌ای براى کاهش هزینه‌هاى دعاوى حقوقى دستگاه‌هاى اجرایى

بخشنامه‌ای براى کاهش هزینه‌هاى دعاوى حقوقى دستگاه‌هاى اجرایى

ادامه مطلب ...

متن کامل بخشنامه رتبه‌بندی مشاوران حقوقی در دستگاه‌های اجرایی

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
متن کامل بخشنامه رتبه‌بندی مشاوران حقوقی در دستگاه‌های اجرایی

متن کامل بخشنامه رتبه‌بندی مشاوران حقوقی در دستگاه‌های اجرایی

ادامه مطلب ...

سپردن هرگونه اوراق و مدارک ثبتی به مراجعان و متقاضیان خدمات ثبتی جهت جابجایی ممنوع شد

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
سپردن هرگونه اوراق و مدارک ثبتی به مراجعان و متقاضیان خدمات ثبتی جهت جابجایی ممنوع شد

سپردن هرگونه اوراق و مدارک ثبتی به مراجعان و متقاضیان خدمات ثبتی جهت جابجایی ممنوع شد

ادامه مطلب ...

اختصاص شعب ویژه برای رسیدگی به جرائم پولشوئی،الکترونیکی و دعاوی بانکی

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
اختصاص شعب ویژه برای رسیدگی به جرائم پولشوئی،الکترونیکی و دعاوی بانکی

اختصاص شعب ویژه برای رسیدگی به جرائم پولشوئی،الکترونیکی و دعاوی بانکی

ادامه مطلب ...