• شماره تماس

     

  • آدرس

     

مطالب و مقالات بخش نشست های قضایی

نشست قضایی مورخ 22 1 1390 قضات دادگاههای تجدید نظر استان اصفهان

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
نشست قضایی مورخ 22 1 1390 قضات دادگاههای تجدید نظر استان اصفهان

نشست قضایی مورخ 22 1 1390 قضات دادگاههای تجدید نظر استان اصفهان

ادامه مطلب ...

نشست قضائی مورخ 18 9 88 قضات دادگستری نطنز

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
نشست قضائی مورخ 18 9 88 قضات دادگستری نطنز

نشست قضائی مورخ 18 9 88 قضات دادگستری نطنز

ادامه مطلب ...

گذشت زمان در محکومیتهای قطعی

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
گذشت زمان در محکومیتهای قطعی

گذشت زمان در محکومیتهای قطعی

ادامه مطلب ...

نحوه اجرای ماده 2 قانون محکومیتهای مالی

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
نحوه اجرای ماده 2 قانون محکومیتهای مالی

نحوه اجرای ماده 2 قانون محکومیتهای مالی

ادامه مطلب ...

پرداخت بهای سکه های طلا به قیمت زمان تحویل

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
پرداخت بهای سکه های طلا به قیمت زمان تحویل

پرداخت بهای سکه های طلا به قیمت زمان تحویل

ادامه مطلب ...

موانع اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
موانع اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

موانع اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

ادامه مطلب ...

چگونگی صدور رای در اعتراض به کمیسیون ماده واحده

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
چگونگی صدور رای در اعتراض به کمیسیون ماده واحده

چگونگی صدور رای در اعتراض به کمیسیون ماده واحده

ادامه مطلب ...

امکان اعتراض ثالث به ضبط اتومبیل به موجب حکم کیفری

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
امکان اعتراض ثالث به ضبط اتومبیل به موجب حکم کیفری

امکان اعتراض ثالث به ضبط اتومبیل به موجب حکم کیفری

ادامه مطلب ...

امکان ارجاع پرونده های کیفری به شعب حقوقی

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
امکان ارجاع پرونده های کیفری به شعب حقوقی

امکان ارجاع پرونده های کیفری به شعب حقوقی

ادامه مطلب ...

تقاضای تجدید جلسه در پرونده کیفری

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
تقاضای تجدید جلسه در پرونده کیفری

تقاضای تجدید جلسه در پرونده کیفری

ادامه مطلب ...

سمت اداره منابع طبیعی در طرح دعاویی یا گزارش در دادگستری

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
سمت اداره منابع طبیعی در طرح دعاویی یا گزارش در دادگستری

سمت اداره منابع طبیعی در طرح دعاویی یا گزارش در دادگستری

ادامه مطلب ...

تکلیف دادگاه در پرونده های ناقص

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
تکلیف دادگاه در پرونده های ناقص

تکلیف دادگاه در پرونده های ناقص

ادامه مطلب ...

تقصیر در حوادث رانندگی

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
تقصیر در حوادث رانندگی

تقصیر در حوادث رانندگی

ادامه مطلب ...

مجازات فروش اشیاء تقلبی فرهنگی

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
مجازات فروش اشیاء تقلبی فرهنگی

مجازات فروش اشیاء تقلبی فرهنگی

ادامه مطلب ...

نحوه رفتار کارشناس در وقت تامین دلیل

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
نحوه رفتار کارشناس در وقت تامین دلیل

نحوه رفتار کارشناس در وقت تامین دلیل

ادامه مطلب ...

چگونگی‌ اعمال‌ معافیت‌ دولت‌ از پرداخت‌ هزینه‌ دادرسی‌

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
چگونگی‌ اعمال‌ معافیت‌ دولت‌ از پرداخت‌ هزینه‌ دادرسی‌

چگونگی‌ اعمال‌ معافیت‌ دولت‌ از پرداخت‌ هزینه‌ دادرسی‌

ادامه مطلب ...

چگونگی الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت در پرونده قتل عمد پس از رضایت اولیاء دم

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
چگونگی الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت در پرونده قتل عمد پس از رضایت اولیاء دم

چگونگی الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت در پرونده قتل عمد پس از رضایت اولیاء دم

ادامه مطلب ...

چگونگی التزام دادگاه کیفری استان به رسیدگی عناوین مجرمانه با کیفر خواست

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
چگونگی التزام دادگاه کیفری استان به رسیدگی عناوین مجرمانه با کیفر خواست

چگونگی التزام دادگاه کیفری استان به رسیدگی عناوین مجرمانه با کیفر خواست

ادامه مطلب ...

حدود اختیارات وکیل دادگستری در تنظیم اظهارنامه و دریافت آن

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
حدود اختیارات وکیل دادگستری در تنظیم اظهارنامه و دریافت آن

حدود اختیارات وکیل دادگستری در تنظیم اظهارنامه و دریافت آن

ادامه مطلب ...

امکان عدول بازپرس از نظر خود راجع به رفع قرار بازداشت موقت متهم

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
امکان عدول بازپرس از نظر خود راجع به رفع قرار بازداشت موقت متهم

امکان عدول بازپرس از نظر خود راجع به رفع قرار بازداشت موقت متهم

ادامه مطلب ...