• شماره تماس

     

  • آدرس

     

مطالب و مقالات بخش نظریات مشورتی

مجموعه نظریه های مشورتی پیرامون وکالت دادگستری

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
مجموعه نظریه های مشورتی پیرامون وکالت دادگستری

مجموعه نظریه های مشورتی پیرامون وکالت دادگستری

ادامه مطلب ...

نظریات مشورتی قانون آیین دادرسی کیفری 92

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
نظریات مشورتی قانون آیین دادرسی کیفری 92

نظریات مشورتی قانون آیین دادرسی کیفری 92

ادامه مطلب ...

نظریات مشورتی قانون آیین دادرسی کیفری 92

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
نظریات مشورتی قانون آیین دادرسی کیفری 92

نظریات مشورتی قانون آیین دادرسی کیفری 92

ادامه مطلب ...

نظریه های مشورتی اداره حقوقی-روزنامه رسمی 21 04 94

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
نظریه های مشورتی اداره حقوقی-روزنامه رسمی 21 04 94

نظریه های مشورتی اداره حقوقی - روزنامه رسمی 21 04 94

ادامه مطلب ...

آخرین نظریه های مشورتی اداره حقوقی ، روزنامه رسمی 93 11 30

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
آخرین نظریه های مشورتی اداره حقوقی ، روزنامه رسمی 93 11 30

آخرین نظریه های مشورتی اداره حقوقی ، روزنامه رسمی 93 11 30

ادامه مطلب ...

نظریات مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوه قضاییه

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
نظریات مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوه قضاییه

نظریات مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوه قضاییه

ادامه مطلب ...

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی راجع به قانون مجازات اسلامی – آبانماه 1392

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی راجع به قانون مجازات اسلامی – آبانماه 1392

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی راجع به قانون مجازات اسلامی – آبانماه 1392

ادامه مطلب ...

بیست و یک نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه در رابطه با قانون حمایت خانواده

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
بیست و یک نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه در رابطه با قانون حمایت خانواده

بیست و یک نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه در رابطه با قانون حمایت خانواده

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی در خصوص مهلت اعتراض دادستان

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
نظریه مشورتی در خصوص مهلت اعتراض دادستان

نظریه مشورتی در خصوص مهلت اعتراض دادستان

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی در خصوص موافقت دادستان نسبت به قرارهای صادره منتهی به بازداشت متهم

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
نظریه مشورتی در خصوص موافقت دادستان نسبت به قرارهای صادره منتهی به بازداشت متهم

نظریه مشورتی در خصوص موافقت دادستان نسبت به قرارهای صادره منتهی به بازداشت متهم

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی در خصوص لغو قرار تأمین کیفری

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
نظریه مشورتی در خصوص لغو قرار تأمین کیفری

نظریه مشورتی در خصوص لغو قرار تأمین کیفری

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی در خصوص قابلیت اعمال قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت نسبت به بانک مرکزی

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
نظریه مشورتی در خصوص قابلیت اعمال قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت نسبت به بانک مرکزی

نظریه مشورتی در خصوص قابلیت اعمال قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت نسبت به بانک مرکزی

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی در خصوص صلاحیت دادگاه کیفری استان

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
نظریه مشورتی در خصوص صلاحیت دادگاه کیفری استان

نظریه مشورتی در خصوص صلاحیت دادگاه کیفری استان

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی در خصوص رسیدگی توأم به تمام اتهامات متهم در دادسرا

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
نظریه مشورتی در خصوص رسیدگی توأم به تمام اتهامات متهم در دادسرا

نظریه مشورتی در خصوص رسیدگی توأم به تمام اتهامات متهم در دادسرا

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی در خصوص حدود اختیارات سرپرست مجتمع قضایی

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
نظریه مشورتی در خصوص حدود اختیارات سرپرست مجتمع قضایی

نظریه مشورتی در خصوص حدود اختیارات سرپرست مجتمع قضایی

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی در خصوص تکلیف بازپرس در مورد دسترسی نداشتن به قاتل

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
نظریه مشورتی در خصوص تکلیف بازپرس در مورد دسترسی نداشتن به قاتل

نظریه مشورتی در خصوص تکلیف بازپرس در مورد دسترسی نداشتن به قاتل

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی در خصوص حدود اختیارات سرپرست مجتمع قضایی

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
نظریه مشورتی در خصوص حدود اختیارات سرپرست مجتمع قضایی

نظریه مشورتی در خصوص حدود اختیارات سرپرست مجتمع قضایی

ادامه مطلب ...