• شماره تماس

     

  • آدرس

     

مشاوره حقوقی با وکیل

1سوال

باسلام وعرض ادب پیرو سوال قبلی که فرموده ایدمبهم میباشد موضوع بقرارذیل بیان میگردد : بنده درتاریخ 25/10/87 یکباب منزل مسکونی رادرمشاوراملاک طبق مبایعه نامه ازاقای ( ب ) خریداری که هنگام خرید فروشنده ماقبل منزل اقای (د ) نیزحاضروذیل مبایعه نامه بنده راامضاء نموده درتاریخ 15/2/88 منزل راتخلیه وتحویل بنده دادند جهت انتقال سندچون سندملک بصورت مشاع بود ومالک نیزفوت کرده بود درتاریخ 1/4/88 احدی ازوراث صاحب سند رابه دفترخانه اوردنند وتعهدمحضری به بنده دادکه درگرفتن سند ازطریق ماده 147 نهایت همکاری رابنماید چندروزبعدفروشنده ماقبل اقای ( د) بدلیل مسال خانوادگی ازفروش منزل پشیمان وبافروشنده بنده تبانی وباراهنمایی یک وکیل باهم یک معاوضه نامه ای به تاریخ 10/8/87 ( مقدم برمبایعه نامه بنده ) وبادرج شرط بی مدت و2 نفر هم بعنوان شهودذیل انراامضا میکنند تابتوانند یک رابطه حقوقی ایجاد ومبایعه نامه بنده رافسخ کنند سپس وکیل فروشنده ماقبل به استناد این نوشته غیرواقعی علیه بنده دادخواست فسخ مینماید دادگاه بدوی طی 2 جلسه رسیدگی واظهارات متناقض شهود معاوضه نامه معاوضه نامه تنظیمی بین فروشندگان راصوری ورای به رددعوی خواهان مینماید دادگاه تجدیدنظر که باوکیل فروشندگان رابطه فامیلی داشت درحداقل زمان ( 20 روز ) نسبت به پرونده اظهار نظر و به استناد نوشته صوری رای بدوی رانقض ومبایعه نامه بنده رافسخ اعلام میدارد درهمین زمان بنده علیه وکیل فوق به کانون وکلاشکایت وچون ایشان شاکی زیادداشت ازشغل وکالت تعلیق گردید به هرحال باتوجه به مشکلات اعاده دادرسی بنده راراهنمایی بفرمایید چه اقدامی میتوانم انجام دهم ضمنا منزل درتصرف بنده وبدهی ندارم باکمال تشکروامتنان

2پاسخ

سلام بر شما /آرا قطعیت یافته دادگاه ها اگر شرایط اعاده دادرسی را داشته باشند مورد بازنگری قرار می گیرندمهلت تقدیم دادخواست اعاده دارسی در امور مدنی بیست روز از تاریخ 1-اگر با سند صوری و جعلی رای صادر شده باشد (بیست روز از تاریخ اثبات صوری بودن یا جعلیت تاریخ سند در دادگاه جزایی یا حقوقی است یعنی از تاریخ قطعیت حکم اثبات جعلی و یا صوری بودن سند است)2-در موارد ی که با شهادت دروغ و بر مبنای آن رای صادر شده است (بیست روز از تاریخ حکم محکومیت شهود به شهادت دروغ است)در مواردی که رای صادره بر اساس سند و مدرکی صادر شده است ظرف بیست روز از تاریخ بدست آوردن مدارک جدیدی که خلاف بودن رای را اثبات میکند حق اعاده دارسی می باشد موارد دیگر جهات آعاده دادرسی در ماده 426 ق-آ-د-م در خصوص شما صادق نمی باشد . نوع دیگر اعاده دادرسی مطابق ماده 18 ق-ت-د-ع-و-ا اصلاحی است که در صورتی که دادخواست اعادده دادرسی به استناد خلاف بین شرع بودن به دفتر ریاست قوه قضاییه یا دادستان کل کشور و یا روسای کل دادگستری های استان ها ظرف یکماه از تاریخ قطعیت رای داده شود مقامات مذکور با اعلان خلاف بین شرع و با اذن ریاست قوه قضاییه پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه صالح ارسال می نمایند/ فلذا اگر اعاده دادرسی را به دادگاه صادر کننده رای تقدیم می نمایید بدوا با شکایت کیفری مجعول بودن تاریخ معاوضه نامه و یا مواردی که حیله بکار برده شده است در دادگاه کیفری یا حقوقی پس از محکومیت قطعی به جعل و یا حیله در دادگاه از سوی فروشنده و سایرین از تاریخی که رای را گرفتید بیست روز وفت دارید که دادنامه را به دادخواست اعاده دادرسی متصل و به دادگاه تقدیم نمایید که قطعا اگر دلیل صدور رای تقلب در تاریخ و یا استفاده از سند صوری باشد رای نقض می گردد چون اعاده دادرسی امری تخصصی است و حساس به وکیل مراجعه نمایید خدا نگهدار ...

مشاهده کلیه سوالات مرتبط با مشاوره حقوقی با وکیل با کد رهگیری 83195443